Top

Codes GDS

Amadeus: OK PARHAP

Apollo-Galileo: OK 71780

Sabre-Abacus: OK 53688

Worldspan: OK CDGHA

Pegasus-DHISCO: OK PARHAP